Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası www.murmet.com’i kullanan ve ziyaret eden kişiler için uygulama alanı bulacak olup bu politika ile Murat Metal Boru Profil Demir İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi  tarafından verisi işlenen/işlenecek kişilere karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Aydınlatma Metnine konu veri işleme faaliyetine uygulanabilen ilgili diğer ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları kapsamında aydınlatma yükümlüğünün yerine getirilmesi ve Murat Metal tarafından  www.murmet.com’da uygulanan çerez politikasının detaylarının açıklanması amaçlanmaktadır.

Murat Metal, www.murmet.com ziyaretçilerinin gizliliğine önem vermekte ve verilerinin korunmasına ilişkin haklarını gözetmektedir.

www.murmet.com ‘da yer alan, çerez bilgilendirme uyarısındaki “onaylama” seçeneğine tıklanması halinde çerez kullanımına izin ve rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Onay vermemeniz halinde,internet sitesinde yalnızca kullanılması zorunlu olan çerezler kullanılıyor olacaktır.

Çerezler elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın internet sitesine veya uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır.

Bu dosyalarda, aşağıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için internet sitesi gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır. 

Murat Metal; www.murmet.com ‘da aşağıdaki türdeki çerezleri kullanmaktadır:

 • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler(devre dışı bırakılamayacaklardır)
 • Flash Çerezleri (Flash Cookies)(cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya uyarı ekranındaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz)
 • Otantikasyon Çerezleri(cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya uyarı ekranındaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz.)
 • İşlev Çerezleri(cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya uyarı ekranındaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz.)
 • Performans/Analiz Çerezleri (devre dışı bırakılamayacaklardır)
 • Hedefleme/Reklam/Pazarlama Çerezleri(cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya uyarı ekranındaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz.)

Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermektedir. Yaygın olarak kullanılmakta olan modern tarayıcıların “yardım” menüleri altında çerezlere ilişkin daha detaylı bilgilere yer verilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi (ilgili maddenin veya dayanak mevzuatın değişmesi veya yürürlükten kalkması halinde ilgili olabilecek diğer düzenleme) uyarınca “İlgili Kişi” olarak sizleri bilgilendirmekle yükümlü olduğumuz başlıklar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:  

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:
 • Veri sorumlusu: MURAT METAL BORU PROFİL DEMİR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Murat Metal”)
 • Veri Sorumlusunun adresi: Turan Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mahallesi No: 226/A Seyhan/Adana
 • Kayıtlı olduğu sicil müdürlüğü: Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü
 • Sicil kayıt no: 38150
 • Veri Sorumlusunun temsilcisi: Bulunmamaktadır
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca “Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:

 

 • İşlemeye konu edilen/edilecek veri tür/kategori/sınıfları: Ziyaretçilerin www.murmet.com ‘dayapmış olduğu/yapacağı gezinti ile ilintili veriler ve ziyaretçilerin www.murmet.com ‘u kullanım tercihleri ile ilgili olarak; www.murmet.com ‘a eriştiğiniz tarih ve saat, elektronik cihazınızdaki internet servis sağlayıcısının adı, (IP) adresi, www.murmet.com ‘a yapılan ziyaret sırasında erişilen sekme ve sayfalar
 • Verilerin İşlenme Amacı: guneysut.com.tr ziyaretçilerine kullanıcı dostu bir deneyim sunmak, www.murmet.com ‘un geliştirilmesini sağlamak, Murat Metal’in ürün ve hizmetlerini iyileştirmesini sağlamak www.murmet.com’un  kullanımını kolay hale getirmek, Murat Metal tarafından sağlanan hizmetleri ve www.murmet.com ‘un ziyaretçiler tarafından kullanımını ziyaretçilerin tercih ve ilgi alanlarına  göre güncellemek
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca “işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:
 • Murat Metal’e sağladığınız verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. Ancak resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile paylaşabilecektir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca “Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi: Çerezler aracılığı ile toplanmaktadır
 • Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi:“açık rıza” veya “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi uyarınca “11 inci maddede sayılan diğer haklar” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde düzenlenen bu haklarınızı Murat Metal’e aşağıdaki şekilde iletebilirsiniz:

Yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (info@murmet.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Murat Metal, Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilecek, değiştirebilecek veya yürürlükten kaldırabilecektir.Ziyaretçinin söz konusu güncelleme ve değişiklikler sonrası www.murmet.com ‘u kullanmaya devam etmesi değişiklik ve güncellemeleri kabul etmesi olarak yorumlanacaktır. Bu değişiklik ve güncellemeler, www.murmet.com ziyaretçileri için yayınlandığı tarihte hüküm ifade edecektir.